​Web sitesi yüksek çözünürlüğü nedeniyle telefonlara uyumlu değildir; daha iyi bir sonuç için lütfen bilgisayarınızda kullanınız!

 Timeline

Cafer es-Sadık

702 - 765

Caferî fıkhının kurucusu fakih, muhaddis, sufi

Açıklama :

Mehmet Zahit Tiryaki. "Cafer es-Sadık". İslam Düşünce Atlası. https://www.islamdusunceatlasi.org
  • Mustafa Öz. “Cafer es-Sadık”. DİA. c: 7. İstanbul: TDV, 1993: 1-3.
  • Mehmet Atalan. Cafer-i Sadık. İstanbul: TDV, 2007.
  • Yunus Emre Gördük. İmam Cafer es-Sadık ve Ona İsnad Edilen İşârî Tefsir. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.

İsim

Cafer es-Sadık

Tam isim

Ebu Abdillah Ca’fer b. Muhammed el-Bâkır b. Alî Zeynil‘abidin

Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ölüm Tarihi, Ölüm Yeri

d. 83/702, Medine

ö. 148/765, Medine

Hocaları

Dedesi Zeynelabidin ve babası Muhammed el-Bakır

Öğrencileri

Zürâre b. A‘yen, Bekir b. Hamrân, Cemîl b. Sâlih, Muhammed b. Müslim et-Tâifi, Büreyd b. Muâviye, Hişâm b. Hakem, Hişâm b. Sâlim, Ebû Bâsir, Muhammed el-Halebî, Abdullah b. Sinân, Ebü’s-Sabbâh el-Kinânî

Kısa Tanıtım

İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı Caferi fıkhının kurucusu fakih, muhaddis, sufi

Hayatı ve Öğretisi

Asıl adı Ebu Abdillah Ca’fer b. Muhammed el-Bâkır b. Alî Zeynil‘abidin olan Cafer es-Sadık,  80/699 ya da 83/702’de Medine’de doğmuş, 148/765’te Medine’de vefat etmiştir. İlk tahsilini dedesi Zeynelabidin ve babası Muhammed el-Bakır’dan alan Cafer es-Sadık, İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı olarak Caferi fıkhının kurucusu kabul edilmiştir. Fakat temsil ettiği fakih, muhaddis ve sufi kimlikleriyle İslam tarihinde sadece Şia’nın değil aynı zamanda Ehl-i sünnet’in de hürmet ettiği önemli isimlerden birisi olmuştur. Bunda yaşadığı devrin siyasi karışıklıklarından uzakta kalarak daha çok ilimle meşgul olması da etkili olmuştur. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve ahlak gibi çeşitli alanlardaki eserlerinde dile getirdiği görüşleri kendisinden sonraki dönemde de etkili olmuştur. Zürâre b. A‘yen, Bekir b. Hamrân, Cemîl b. Sâlih, Muhammed b. Müslim et-Tâifi, Büreyd b. Muâviye, Hişâm b. Hakem, Hişâm b. Sâlim, Ebû Bâsir, Muhammed el-Halebî, Abdullah b. Sinân, Ebü’s-Sabbâh el-Kinânî gibi isimlere de hocalık yapmıştır. 

 

Öne Çıkan Eserleri

  • Misbâhu’ş-şerî‘a ve miftâhu’l-hakîka. Delhi, 1856; Tebriz, 1278; Tahran, 1314.
  • Tefsîrü’l-Kur’ân. Bankipûr, Bohâr ve Aligarh kütüphanelerinde yazmaları mevcuttur.
  • İhtilâcü’l-a‘zâ’. Eserin yazma nüshaları Berlin Staatsbibliothek ile Gotha, Topkapı (lll. Ahmed) ve Kastamonu kütüphanelerinde mevcuttur.
  • Heyâkilü’n-nûr (es-Seb‘a). Bu eserin iki nüshası Bibliotheque Nationale ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir.
  • Esrârü’l-vahy. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye ve Hasan Hüsnü Paşa.